Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń
umowa

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH 

zawarta w Warszawie w dniu ............................................................

na czas ………. miesięcy, od…………………..….….. do……………………………

pomiędzy:

....................................................................... – właścicielem i dyrektorem przedszkola,

zwaną w dalszej części Przedszkolem

a

Panem/Panią: ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

zwanym(ną) w dalszej części Rodzicem

działającym(cą) w imieniu oraz jako przedstawiciel ustawowy nieletniego Dziecka:

………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko Dziecka)

syna/córki

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………..……………………..…………

(imiona i nazwiska Rodziców)

Adres zamieszkania Dziecka:

ul.……………………………………………………… kod pocztowy:…………………

miejscowość………………………………………………………………………………

Adres zameldowania Dziecka:

ul.………………………………………………………………………………………………

kod pocztowy:…………………. miejscowość ……………………………………………

Data i miejsce urodzenia Dziecka: ……………………………………………………………………………………………..

PESEL Dziecka:     ……………………………………………………………………

Dane Mamy: 

Data i miejsce urodzenia Mamy………………………………………………………………

PESEL ………………………………………………………………………………………..

Adres zameldowania Mamy …………………………………………………………………………………………………

Adres zamieszkania Mamy …………………………………………………………………………………………………

Zakład pracy Mamy ………………………………………………………………………….

Adres zakładu pracy………………………………………………………………………….

Zajmowane stanowisko ……………………………………………………………………..

telefon do Mamy:

komórkowy ………………………….…………………………………………………………

do pracy ………………..………………………………………………………………………

Dane Taty: 

Data i miejsce urodzenia Taty……………………………………………………………

PESEL ……………………………………………………………………………………

Adres zameldowania Taty………………………………………………………………..

Adres zamieszkania Taty ………………..……………………………………………….

Zakład pracy Taty …………………………………………………………………………

Adres zakładu pracy ………………………………………………………………………

Zajmowane stanowisko ……………………………………………………………………

telefon do Taty:

komórkowy………………………………………………………………………………

do pracy …………………..…………………………………………………………………………

Postanowienia Umowy: 

§ 1 

Przedmiotem niniejszej umowy są prawa i obowiązki stron w procesie kształcenia i wychowywania Dziecka w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej, zwanej dalej Przedszkolem.

§ 2 

Rodzice powierzają Przedszkolu kształcenie, opiekę i wychowanie Dziecka w zakresie programu edukacyjnego, zatwierdzonego przez kuratorium.

§ 3 

W ramach określonego w § 1 przedmiotu umowy, Przedszkole zobowiązuje się do:

 • Sprawowania opieki nad Dzieckiem przez cały rok kalendarzowy od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 18.00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych oraz ustalonych jako wolne przez Przedszkole (paragraf 8);
 • Zapewnienia odpowiednich warunków nauczania i wychowywania w trakcie całego roku szkolnego;
 • Zatrudniania kadry nauczycielskiej zgodnie z wykształceniem, kierunkiem i predyspozycjami zawodowymi do pracy w Przedszkolu;
 • Zapewnienia możliwości korzystania z odpłatnej opieki logopedycznej;
 • Zapewnienia Dziecku wyżywienia obejmującego: śniadanie, I danie obiadowe, II danie obiadowe i podwieczorek.

§ 4 

W ramach czesnego Przedszkole zobowiązuje się do prowadzenia zajęć:

- dydaktycznych w oparciu o programy zatwierdzone przez Ministerstwo Oświaty, przygotowujących Dziecko do nauki w szkole,

a także:

- glottodydaktycznych – nauki czytania,

- wychowania fizycznego,

- „śpiewam i tańczę” - umuzykalniająco – rytmicznych,

- „zgaduj zgadula”- zagadek i rebusów,

- „zrób to sam” – zajęć konstrukcyjnych,

- „teatr” - zajęć teatralnych, dramy,

- „kultura” - zajęć profilaktyczno – wychowawczych, savoir vivre,

- „mały odkrywca”- zajęć badawczych / eksperymentów,

- „dookoła świata” – zajęć o ciekawych miejscach na świecie,

- „flora i fauna” – zajęć przyrodniczych,

- „jestem eko” - zajęć o ekologii,

- „mały Europejczyk” – zajęć o kulturach europejskich,

- „mądra głowa” zajęć gier planszowych, strategicznych, puzzli,

- „kulinaria” – zajęć kulinarnych,

- bajkoterapii,

- muzykoterapii,

- do organizowania na terenie przedszkola atrakcji, a w szczególności:

 • imprez okolicznościowych,
 • dni: kolorowych, sportowych, misia i lali oraz innych.

zgodnie z ramowym rozkładem dnia oraz planem zajęć;

§ 5 

Za dodatkową opłatą Przedszkole zobowiązuje się do prowadzenia zajęć:

- nauki języka angielskiego,

- „tańce” – zajęć taneczno – rytmicznych,

- rytmiki,

- warsztatów plastycznych,

- nauki gry na instrumencie (jeśli zbierze się odpowiednia grupa)

- kursu tańca: np.: balet, breakdance, hip hop, taniec nowoczesny - do wyboru Rodziców (jeśli zbierze się odpowiednia grupa),

Za dodatkową opłatą Przedszkole może organizować różnego typu występy:

- teatrów przyjezdnych,

- pokazów cyrkowych,

- muzycznych występów

prowadzonych przez profesjonalnych aktorów, muzyków, cyrkowców itp.

§ 6 

Rodzice zobowiązani są do:

 • Przestrzegania niniejszej umowy;
 • Uiszczenia opłaty wpisowej w wysokości 400 PLN (słownie: czterysta złotych) w dniu zawarcia niniejszej umowy. Opłata ta nie ulega zwrotowi;
 • Regularnego opłacania czesnego, o którym mowa w § 9;
 • Współdziałania z Wychowawcą i Dyrektorem Przedszkola w zakresie kształcenia i wychowania Dziecka.

§7

 • W okresie wakacyjnym, od 1 lipca do 31 sierpnia, Przedszkole sprawuje wyłącznie funkcję opiekuńczo – wychowawczą.
 • W tym okresie nie są realizowane usługi i zajęcia wynikające z §4 i §5 niniejszej umowy.

§8

 • W okresach między świątecznych lub długich weekendów Przedszkole może zostać zamknięte lub może być w tym czasie pełniony dyżur. W trakcie dyżuru grupy w Przedszkolu są łączone. Ilość kadry pedagogicznej dostosowana jest do zgłoszonej ilości dzieci przypadającej na okres dyżuru.
 • Decyzję o zamknięciu Przedszkola lub podjęciu dyżuru podejmuje Dyrektor wraz z Kadrą Pedagogiczną i ma obowiązek powiadomić o tym Rodziców minimum 30 dni wcześniej.
 • Przedszkole może zostać zamknięte w okresie wakacyjnym na tydzień lub dwa tygodnie, następujące jeden po drugim. O przerwie wakacyjnej decyduje Dyrektor wraz z Kadrą Pedagogiczną na posiedzeniu Rady Pedagogicznej pod koniec sierpnia poprzedzającego rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Dyrektor zobowiązuje się powiadomić Rodziców o ustalonej przerwie wakacyjnej na początku września każdego roku szkolnego.

§ 9

 • Usługi świadczone w Przedszkolu są odpłatne.
 • Czesne za pobyt Dziecka w Przedszkolu wynosi: 950,00 PLN (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt złotych), za każdy miesiąc pobytu Dziecka w Przedszkolu. Chyba, że Dziecko nie ukończyło drugiego roku życia - wtedy czesne wynosi 1000PLN (słownie: tysiąc złotych) do momentu ukończenia przez Dziecko drugiego roku życia.
 • Wszelkie odliczenia dokonywane są w formie zwrotów przelewem bankowym do 5 (piątego) dnia każdego kolejnego miesiąca.
 • Czesne przysługuje Przedszkolu od początku miesiąca, w którym Dziecko rozpoczęło edukację w Przedszkolu do końca miesiąca, w którym przedszkolakiem być przestało.
 • Czesne wynikające z kosztów działania przedszkola jest jednakowe w każdym miesiącu, niezależnie od przerwy świątecznej, dni ustawowo wolnych od pracy oraz „długich weekendów” z zastrzeżeniem postanowień § 10 i 11.
 • Podczas tzw. długich weekendów, gdy Przedszkole jest zamknięte przez Dyrektora, za dni ustawowo pracujące Przedszkole będzie zwracało Rodzicom dzienną stawkę obiadową.

Czesne jest płatne z góry do 25 (słownie: dwudziestego piątego) dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który opłata jest pobierana (przykład: do dnia 25 sierpnia należy uiścić opłatę za wrzesień).

Opłat należy dokonywać:

- gotówką bezpośrednio w siedzibie Przedszkola lub

- przelewem na wskazane konto bankowe:

Idea Bank 33 1950 0001 2006 0323 8565 0002

Odbiorca: Trzy Kolory Usługi Opiekuńczo Wychowawcze

Tytułem: "czesne" imię i nazwisko dziecka, nazwa miesiąca i rok,

 • Opłat za zajęcia dodatkowe, o których mowa w pkt.5 dokonywać należy łącznie z wpłatą czesnego za miesiąc z góry. Opłaty te nie podlegają zwrotom podczas nieobecności Dziecka na zajęciach w Przedszkolu,
 • W przypadku nieterminowych wpłat Przedszkole będzie naliczać karne odsetki za zwłokę w wysokości 5 PLN za każdy dzień zwłoki. Przy naliczaniu odsetek strony umowy przyjmują miesiąc jako 30 dni, a rok jako 360 dni. Odsetki będą rozliczane co miesiąc.

§ 10

 • W przypadku zapowiedzianej uprzednio (do 15-tego poprzedniego miesiąca) nieobecności Dziecka w Przedszkolu przez cały miesiąc kalendarzowy (dotyczy to również miesięcy letnich: lipiec i sierpień), Przedszkole będzie obniżać koszty czesnego; Rodzice zobowiązani są do zapłaty czesnego w wysokości 750 PLN (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych). Od kwoty tej nie jest już odliczana stawka żywieniowa.
 • W przypadku zamknięcia Przedszkola na minimum 5 dni roboczych, następujących jeden za drugim (przerwa wakacyjna), Przedszkole zobowiązuje się zwrócić Rodzicom 10 PLN (słownie: dziesięć złotych) za każdy dzień zamkniętego Przedszkola oraz dzienną stawkę obiadową Dziecka.

§ 11

 • W przypadku zapisania swojego drugiego i kolejnego dziecka do Przedszkola Rodzicom przysługuje zniżka czesnego w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) na każde kolejne dziecko.
 • W przypadku zapisania drugiego dziecka po 1-szym dniu danego miesiąca zniżka obowiązuje od następnego miesiąca. Zniżka obowiązuje tylko przez okres uczęszczania do Przedszkola przynajmniej dwojga rodzeństwa w tym samym czasie.

§ 12

 • W przypadku nieobecności Dziecka z powodu choroby, wyjazdu itp. Przedszkole zwraca dzienną stawkę obiadową za każdy dzień nieobecności Dziecka w przedszkolu w wysokości 8 PLN (osiem złotych).
 • Warunkiem zwrotu stawki obiadowej jest powiadomienie Przedszkola o nieobecności Dziecka dzień wcześniej lub w dniu nieobecności do godziny 8.30. W przypadku zgłoszenia nieobecności Dziecka w dniu jego nieobecności po godzinie 8.30 – zwrot naliczany jest od dnia następnego (tj. od drugiego dnia nieobecności),

Zwrot odliczonej kwoty następuje przelewem bankowym do 5 (piątego) dnia każdego kolejnego miesiąca.

Informacje o nieobecności Dziecka należy zgłaszać bezpośrednio do personelu Przedszkola lub drogą telefoniczną /sms. W treści wiadomości sms należy wpisać imię i nazwisko Dziecka, liczbę dni nieobecnych oraz daty tych dni (np. Jaś Kowalski nieobecny 5dni, od 22 do 26 marca).

§ 13

Przedszkole zastrzega sobie prawo do podniesienia opłaty czesnego. Podniesienie kosztów czesnego może nastąpić tylko raz w ciągu roku kalendarzowego, rozpoczynając od miesiąca września. O podniesieniu czesnego Przedszkole ma obowiązek powiadomić Rodziców przed podpisaniem przedłużenia umowy na kolejny rok.

§ 14

Rodzice mają prawo rozwiązać umowę z miesięcznym okresem wypowiedzenia bez podania przyczyny rozwiązania. Wypowiedzenie powinno być złożone w formie pisemnej. Bieg wypowiedzenia rozpoczyna się od 1-go dnia następnego miesiąca, po jego złożeniu.

Rodzice mogą rozwiązać umowę z Przedszkolem w trybie natychmiastowym w przypadku:

 • Nie realizowania przez Przedszkole programu zajęć,
 • Naruszenia przez Przedszkole postanowień niniejszej umowy,
 • Wystąpienia braku współpracy między personelem dydaktycznym a Rodzicami w kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania dziecka.

§ 15

Pierwszy miesiąc (4 pełne tygodnie) uczęszczania Dziecka do Przedszkola jest miesiącem adaptacyjnym. W przypadku trudności Dziecka w adaptacji w ciągu pierwszego miesiąca, Przedszkole lub Rodzice mogą rozwiązać umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia, jednakże Rodzice uwzględniają wtedy paragraf 17 niniejszej umowy.

§ 16

Przedszkole może rozwiązać umowę z Rodzicami bez podania przyczyny rozwiązania z miesięcznym okresem wypowiedzenia. Bieg wypowiedzenia rozpoczyna się od 1-go dnia następnego miesiąca, po jego złożeniu.

Przedszkole może rozwiązać umowę z Rodzicem w trybie natychmiastowym w przypadku:

 • Naruszenia przez Rodziców postanowień niniejszej umowy,
 • Niesystematycznego opłacania czesnego przez Rodziców,
 • Wystąpienia braku współpracy między Rodzicami a personelem dydaktycznym w kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania dziecka.

§ 17

Przedszkolu przysługuje odszkodowanie w wysokości jednomiesięcznego czesnego w przypadku:

 • Rezygnacji z Przedszkola w ciągu trwania zawartej umowy.
 • Zerwania przez Rodziców niniejszej umowy z naruszeniem postanowień zawartych w umowie,
 • Rozwiązania przez Przedszkole umowy w skutek nie płacenia przez Rodziców czesnego,
 • Rezygnacji z Przedszkola bez przewidzianego w umowie miesięcznego wypowiedzenia.

§ 18

Rodzice zobowiązani są do powiadamiania Przedszkola o zmianie adresu zamieszkania oraz telefonów kontaktowych jeżeli zmiana nastąpiła w trakcie trwania niniejszej umowy.

§ 19

Prawo do odbioru Dziecka z Przedszkola przysługuje Rodzicom oraz innym osobom wskazanym w pisemnym upoważnieniu [załącznik nr 1] napisanym przez Rodziców, z wyłączeniem osób nieletnich, nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych oraz będących w stanie nietrzeźwym.

§ 20

Rodzice wyrażają zgodę na przeprowadzanie testów i diagnoz o charakterze logopedycznym, psychologicznym i rozwojowym, zleconych przez Przedszkole umożliwiając tym samym realizację statutowych zadań przedszkola określonych w §2 niniejszej umowy.

§ 21

 • Rodzice wyrażają zgodę na publikację zdjęć, nagrań radiowych i telewizyjnych, z udziałem Dziecka, na stronie internetowej Przedszkola,
 • Rodzice wyrażają zgodę / nie wyrażają zgody (odpowiednie podkreślić) na publikację zdjęć, nagrań radiowych i telewizyjnych w materiałach reklamowych Przedszkola i w środkach masowego przekazu w celach promocyjno-marketingowych Przedszkola.

Przedszkole zobowiązuje się nie udostępniać do publikacji materiałów nieetycznych, obraźliwych i negatywnie wpływających na wizerunek Dziecka i Rodziców.

§ 22

Dodatkowo Rodzice zobowiązują się do:

- Wypełnienia na prośbę Przedszkola „Ankiety dla Rodziców”,

- współpracy z Przedszkolem w procesie opiekuńczo – wychowawczym i dydaktycznym,

- przyprowadzania Dziecka w godzinach od 7.30 do 9.00 oraz odbiór Dziecka do godziny 18.00,

- informowania Przedszkola o ewentualnym spóźnieniu i przyjściu do Przedszkola po godzinie 9.00,

- uiszczenia 20 PLN (słownie: dwadzieścia złotych) „opłaty za spóźnienie” za każde rozpoczęte 30 minut spóźnienia się po odbiór Dziecka z Przedszkola po godzinie 18.00. Kwotę tę Rodzice zobowiązują się wpłacić w chwili spóźnienia, bezpośrednio do osoby pozostającej z Dzieckiem po godzinach pracy Przedszkola, ewentualnie dnia następnego.

- dostarczyć, z chwilą przyprowadzenia Dziecka po raz pierwszy do Przedszkola, zaświadczenia lekarskiego, że Dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do Przedszkola,

- w przypadku nieobecności Dziecka dłuższej niż 5 dni roboczych spowodowanej przeziębieniem lub chorobą, na prośbę Przedszkola, dostarczyć każdorazowo zaświadczenie lekarskie, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do Przedszkola,

- w przypadku przejścia przez Dziecko choroby zakaźnej, bez prośby Przedszkola, dostarczyć każdorazowo zaświadczenie lekarskie, że dziecko jest zdrowe, nie zaraża i może uczęszczać do Przedszkola,

- przestrzegania zarządzeń Przedszkola mających na celu dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich dzieci uczęszczających do Przedszkola, w tym zasad związanych z przyprowadzaniem zdrowych dzieci do przedszkola,

- dostarczyć w chwili przyprowadzenia Dziecka do Przedszkola po raz pierwszy wyprawki dla Dziecka (załącznik nr 2) oraz do regularnego uzupełniania brakujących elementów wyprawki na prośbę Przedszkola.

§ 23

Przedszkole zobowiązuje się do bieżącego informowania Rodziców o sytuacjach związanych z Dzieckiem oraz dotyczących różnych bieżących spraw Przedszkola za pomocą osobistej/ telefonicznej rozmowy lub poprzez wywieszenie ogłoszeń na tablicy ogłoszeń Przedszkola lub stronie internetowej Przedszkola.

§ 24

Przedszkole zastrzega sobie prawo do niepodawania żadnych leków, farmaceutyków oraz środków homeopatycznych Dziecku.

W razie nagłej choroby/ wypadku Dziecka Przedszkole zobowiązuje się do bezzwłocznego poinformowania Rodziców o zaistniałej sytuacji. Tym samym Rodzice zobowiązani są do jak najszybszego przybycia do Przedszkola i zabrania Dziecka do domu/ lekarza.

W przypadku groźnie wyglądających wypadków/ chorób mogących zagrozić zdrowiu bądź życiu Dziecka Przedszkole ma obowiązek wezwać odpowiednie służby medyczne.

§ 25

Strony zobowiązują się rozpatrywać wszystkie sprawy polubownie. W razie braku polubownego rozpatrzenia sprawy, właściwym do jej rozwiązania będzie sąd właściwy dla siedziby Przedszkola.

§ 26

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 27

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 1. _____________________________                       __________________________________

(podpis Rodziców - Matki)                      (podpis Przedszkola )

_________________________________

(podpis Rodziców – Ojca)

Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym podaniu są zgodne ze stanem faktycznym.

Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

zawartych w niniejszym podaniu, w systemach informatycznych w celu przeprowadzenia

procedury rekrutacji do przedszkola. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z

ustawą i ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.)

 1. ___________________________                       ____________________________________

(podpis Rodziców - Matki) (podpis Rodziców - Ojca )

 

 

Kontakt

Przedszkole Trzy Kolory

Olszynki Grochowskiej 26,

04-281 Warszawa-Gocławek

tel.501 809 007

tel.(22) 6122759

mail: przedszkoletrzykolory@gmail.com

mapka

(kliknij aby powiększyć)

Formularz zgłoszeniowy

Kalendarz

grudzień 2014
P W Ś C Pt S N
week 49 1 2 3 4 5 6 7
week 50 8 9 10 11 12 13 14
week 51 15 16 17 18 19 20 21
week 52 22 23 24 25 26 27 28
week 1 29 30 312011(C) Przedszkole Trzy Kolory . design pyby.eu